Nieruchomości / Usługi · 23 września 2019

Wszystko co należy wiedzieć o zarządzaniu nieruchomościami

Wszystko co należy wiedzieć o zarządzaniu nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami jest to działalność zawodowa polegająca na wykonywaniu różnego rodzaju czynności, które zostały zlecone przez właściciela nieruchomości. Do wyżej wymienionych zaliczyć można między innymi: bieżącą obsługę nieruchomości, podejmowanie różnorodnych działań w celu utrzymania nieruchomości w obecnym stanie lub związanych z jej rozwojem oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością. 

Co należy do zadań zarządcy nieruchomości?

Do podstawowych zadań zarządcy nieruchomości należy administrowanie daną nieruchomością, a także kierowanie wszelkimi pracami technicznymi oraz konserwacyjnymi, które się w niej odbywają. Ponadto zarządca może zajmować się doradztwem związanym z posiadaniem przez osoby trzecie różnorodnych typów nieruchomości.

Co zrobić, żeby zostać zarządcą nieruchomości?

Aby móc wykonywać zawód w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzić działalność zawodową związaną z tym tematem, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Do wyżej wspomnianych zaliczyć zalicza się licencję zarządcy nieruchomościami, o którą mogą starać się osoby posiadające wyższe wykształcenie, które dodatkowo ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami lub te, które posiadają wyższe wykształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Tego typu licencję może uzyskać tylko osoba fizyczna. Ponadto osoba wykonująca zawód zarządcy nieruchomości jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia OC.

W jakiej formie może być prowadzona działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami?

Osoby, które trudnią się zarządzaniem nieruchomościami mogą ten zawód wykonywać jako samodzielni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz jako pracownicy najemni. W przypadku tych ostatnich również wymagane jest posiadanie licencji, która uprawni do wykonywania zawodu. W związku z powyższym, jeżeli firma prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i chce zatrudnić osoby do wykonywania czynności zarządzania, wówczas bezwzględnie są one zobowiązane do dysponowania licencją i ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

Czym różni się zarządzanie nieruchomościami od administrowania nimi?

Administrowanie nieruchomościami wiąże się jedynie z wykonywaniem czynności związanych z bieżącą obsługą nieruchomości. Do tego typu czynności zaliczyć możemy między innymi wszelkiego rodzaju kontrole oraz przeglądy techniczne, bieżące naprawy i konserwacje, czynności związane z utrzymaniem czystości, wywóz odpadów itp. Jeśli mowa natomiast o zarządzaniu nieruchomościami to jest to zagadnienie zdecydowanie szersze i obejmuje dużo większy zakres czynności, w tym również administrowanie nią.

Jakie są podstawowe cele zarządzania nieruchomościami?

Podstawowymi i zarazem najistotniejszymi celami zarządzania nieruchomościami, jest ich utrzymanie w stanie niepogorszonym oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomości.

W jakiej relacji pozostają ze sobą właściciel nieruchomości oraz zarządca?

Zarządca niejednokrotnie sprawuje pieczę nad ogromnym majątkiem właściciela nieruchomości w skład którego wchodzą zarówno same nieruchomości, jak i generowane przez nie dochody. Jeżeli w wyniku zarządzania danym obiektem pojawi się konieczność zainwestowania w niego, wówczas jest to możliwe jedynie po ustaleniu z właścicielem. Chyba, że umowa pomiędzy stronami stanowi inaczej. Co ważne zarządca nieruchomości jest obowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji, kiedy dojdzie do powstania szkody związanej z działalnością, właściciel nieruchomości może dochodzić odszkodowania między innymi poprzez to właśnie ubezpieczenie.

Czy jest możliwe zarządzanie nieruchomościami bez posiadania stosowanej licencji?

Jak się okazuje istnieją przypadki, kiedy to możliwe jest zarządzanie nieruchomościami bez posiadania licencji. Możemy zaliczyć do nich sytuację, kiedy to właściciel nieruchomości sam nią zarządza. Dodatkowo do zarządzania nieruchomościami bez posiadania odpowiednich licencji są uprawnione niektóre instytucje takie jak: Agencja Nieruchomości Rolnych, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Mienia Wojskowego oraz Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Ponadto na podstawie ustawy o własności lokali tego typu działania może podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Czy na rynku występują również inne zawody związane z nieruchomościami?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – tak. Do zawodów związanych z nieruchomościami możemy zaliczyć między innymi rzeczoznawcę majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. W przypadku rzeczoznawcy jest to osoba, która biorąc pod uwagę kilka aspektów zajmuje się dokonaniem wyceny nieruchomości. Jeżeli mowa o pośredniku w obrocie nieruchomościami, to osoba taka współpracuje zarówno z interesantami, którzy poszukują oferty domu czy mieszkania w celu jego zakupu lub wynajęcia, jak i również tymi, którzy chcą sprzedać lub także wynająć posiadaną przez siebie nieruchomość. Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest prestiżowy, ciekawy i co najważniejsze – dobrze płatny.

angielski