Transport / Usługi · 26 kwietnia 2022

OC przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i międzynarodowym – prowadzenie działalności transportowej polega na przewożeniu różnego rodzaju ładunków za pomocą pojazdów samochodowych oraz dołączonych do nich przyczep bądź naczep. W związku z tym, że przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za przewożony towar, powinien posiadać ubezpieczenie OC, które pozwoli uzyskać ochronę finansową na wypadek jego uszkodzenia.

Podstawowy zakres polis OCPD

Ubezpieczenie OC przewoźników zaliczane jest do grupy ubezpieczeń transportowych. Pomimo tego, że ma charakter dobrowolny, prowadzenie działalności transportowej bez odpowiedniej polisy jest praktycznie niemożliwe. Z czego to wynika? Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za transportowany towar od chwili jego przyjęcia od odbiorcy do momentu jego dostarczenia do miejsca docelowego. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno szkody rzeczowe polegające na utracie, uszczerbku, lub utraceniu przesyłki towarowej, jak i  szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnień w dostawie. Jeżeli podczas transportu dojdzie do zdarzenia z winy przewoźnika, zobowiązany jest on do pokrycia strat. Aby nie narażać się na ryzyko utraty płynności finansowej, większość firm transportowych decyduje się na wykupienie ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Odpowiednio skonstruowana polisa stanowi zabezpieczenie na wypadek wystąpienia szkód rzeczowych lub finansowych i pozwala poszkodowanym na uzyskanie odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości poniesionych strat. Obecnie zleceniodawcy korzystający z usług firm przewozowych współpracują niemal wyłącznie z podmiotami, które mają wykupioną polisę OC przewoźnika. Dokument ten stanowi dla nich gwarancję uzyskania odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przewozu. Wykupienie umowy ubezpieczeniowej pozwala również spełnić wymagania dotyczące rezerw kapitałowych niezbędnych do uzyskania licencji przewozowej.

Przykłady odpowiedzialności przewoźników

Zakres odpowiedzialności przewoźników prowadzących działalność na terenie Polski regulują przepisy Ustawy Prawo Przewozowe. Firmy realizujące umowy międzynarodowe odpowiadają za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Za co jednak konkretnie mogą odpowiadać przewoźnicy? Przede wszystkim za szkody spowodowane nieprawidłowym zabezpieczeniem przewożonych ładunków. Należy podkreślić, że chodzi tu zarówno o zabezpieczenia mechaniczne (pasy), jak i utrzymywanie odpowiedniej temperatury. Jest to szczególnie istotne w przypadku transportu artykułów żywnościowych. Przewoźnicy ponoszą również odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie towaru podczas postoju. Zaleca się korzystanie z bezpiecznych miejsc postojowych, tzn. takich, które są strzeżone, oświetlone lub znajdują się w zasięgu monitoringu wizyjnego. Rolą przewoźnika jest także przygotowanie towaru do rozładunku i wydanie go osobom do tego uprawnionym. Przewoźnicy mogą zostać także pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego i czasu pracy. Okazuje się bowiem, że jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia ładunku, jest przemęczenie kierowców.

Dostępne rozszerzenia zakresu ochrony

OC przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego

Koszt wykupienia rocznego ubezpieczenia OC w podstawowym zakresie, wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Należy jednak mieć świadomość, że najtańsze polisy nie zapewniają firmom transportowym pełnej ochrony. Aby taką uzyskać, niezbędne jest rozszerzenie zakresu polisy o dodatkowe ryzyka. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie tylko w kraju, ale i za granicą, powinni zdecydować się na wykupienie ubezpieczenia o odpowiednim zakresie terytorialnym. Warto podkreślić, że firmy, które wykonują wyłącznie przewozy międzynarodowe, nie muszą wykupywać polisy OC na Polskę, nawet jeżeli część trasy przebiega przez krajowe drogi. Jeżeli trasa przejazdu przebiega przez państwa podwyższonego ryzyka, konieczne jest wykupienie dodatkowego rozszerzenia.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego może zostać również rozszerzone o inne ryzyka. Polisa może zapewniać ochronę OC za szkody rzeczowe i finansowe powstałe w wyniku:

  • rozboju lub kradzieży,
  • utraty bądź uszkodzenia kontenera,
  • przewożenia żywych zwierząt,
  • przewożenia materiałów niebezpiecznych,
  • przewożenia towarów łatwo psujących się.

Trzeba pamiętać, że wraz z każdym rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej składki. Oznacza to, że koszt wykupienia polisy zapewniającej pełną ochronę może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Podczas przygotowywania oferty firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę kilka czynników. Do najważniejszych zaliczyć należy wysokość przychodów osiąganych z prowadzenia działalności przewozowej, ilość i rodzaj wykorzystywanych pojazdów, a także ilość i wartość szkód, za które wypłacono odszkodowania w poprzednich latach. Prawidłowo skonstruowana polisa OC przewoźnika https://www.nectum.pl/odpowiedzialnosc-cywilna-przewoznikow-drogowych/ to produkt skrojony na miarę, precyzyjnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/